2000 – 2011 m. publikacijos

STUDIJOS

Hopenienė, Rimantė; Jakštaitė, Rasa; Langvinienė, Neringa; Kazlauskienė, Eglė; Mačerinskienė, Irena; Railienė, Ginta; Sekliuckienė, Jurgita; Sližienė, Gelminė; Zemblytė, Jurgita; Žitkienė, Rima. Paslaugų verslas Lietuvoje : mokslo studija / Kauno technologijos universitetas. Verslo administravimo katedra. Kaunas : Technologija, 2009. 223 p. : iliustr, lent. ISBN 9789955257257. [M.kr. 04S]

STUDIJŲ LITERATŪRA

VADOVĖLIAI

Radžiukynas, J.;  Rimkus, V; Sarapinienė, S.; Žitkienė, R. ( sk. Tarptautinė prekyba paslaugomis, 363-411 psl.);  Povilauskienė, D. Europos Sąjungos bendroji prekybos politika. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba. 2011, 470 psl. ISBN

MOKOMOSIOS KNYGOS

Langvinienė, Neringa; Vengrauskas, Petras Vytautas; Žitkienė, Rima. Tarptautinis verslas. mokomoji knyga / Kn. 2 : Kauno technologijos universitetas. Verslo administravimo katedra, Vilniaus universitetas. Verslo katedra. 3-oji papild. ir patais. laida. Kaunas : Technologija, 2010. 189 p. ISBN 9789955257868. [M.kr. 03S]

Langvinienė, Neringa; Vengrauskas, Petras Vytautas; Žitkienė, Rima. Tarptautinis verslas : mokomoji knyga. Kn. 2. Kaunas : Technologija, 2004. 223 p. ISBN 9955097272.

Žitkienė, Rima; Žitkus, Leonas. Verslo apsauga : mokomoji knyga / Rima Žitkienė, Leonas Žitkus ; Kauno technologijos universitetas. Verslo administravimo katedra. Kaunas : Technologija, 1998. 66 p. : iliustr..

STRAIPSNIAI

Straipsniai ir konferencijų pranešimai leidiniuose, įtrauktuose į tarptautines duomenų bazes

Žitkienė R., Žitkus L. Manifestations of Economic Integration Consequences in Lithuanian Foreign Trade. Business: Theory and Practice, Volume 12, No – 2(2011), 103-112 p. ISSN 1822-4202

Bajorūnienė, Irena Stanislava; Patašienė, Irena; Žitkienė, Rima. Pilietinės kaimo visuomenės ugdymas per informacines technologijas // Ekonomika ir vadyba : aktualijos ir perspektyvos : mokslo darbai / Šiaulių universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1648-9098. 2010, Nr. 2(19), p. 62-73 : iliustr. [IndexCopernicus] [M.kr. 03S]

Monkevičienė, Zita; Sergejevienė, Sigita; Žitkienė, Rima. Motivation of direct sellers // Ekonomika ir vadyba – 2007 = Economics and management – 2007 : [12-osios] tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. Kaunas : Technologija. ISSN 1822-6515. 2007, p. 606-612. [Business Source Complete; 0,333]. [Indėlis grupėje: 1,833]

Žitkienė, Rima; Sekliuckienė, Jurgita. The tendencies of retailing changes in the EU // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-2785. 2004, nr. 4(39), p. 67-75. [Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; 0,500].

Sekliuckienė, Jurgita; Žitkienė, Rima. Innovative changes of the retailing system’s competition development in Lithuania // Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai = Management of organizations: systematic research. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas. ISSN 1392-1142. 2003, nr. 28, p. 125-135. [Business Source Complete; 0,500].

Žitkienė, Rima; Sekliuckienė, Jurgita. Lietuvos mažmeninės prekybos tinklo struktūrinių pokyčių vertinimas (1990-2000 m.) // Inžinerinė ekonomika. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-2785. 2002, nr. 5(31), p. 106-109. [Business Source Complete; 0,500].

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose

Lietuvos pripažintuose periodiniuose leidiniuose

Žitkienė, Rima. Mažmeninės prekybos įmonių išdėstymo teoriniai aspektai // Socialiniai mokslai / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-0758. 2002, nr. 2(34), p. 47-54. [1,000].

Žitkienė, Rima. Mažmeninės prekybos institucinių formų kitimo tendencijos // Socialiniai mokslai / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-0758. 2001, nr. 5(31), p. 63-70. [1,000].

Vengrauskas, Petras Vytautas; Žitkienė, Rima. Mažmeninės prekybos sistemos transformacija // Ekonomika : mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus universiteto l-kla. ISSN 1392-1258. 2000, T. 51, p. 155-162. [0,500].

Vengrauskas, Petras Vytautas; Bagdonienė, Liudmila; Žitkienė, Rima. Savivaldybių vaidmuo koordinuojant gyventojų prekybinio aptarnavimo ir paslaugų teikimo sistemą // Ekonomika : mokslo darbai. Vilnius. ISSN 1392-1258. 1999, T. 46, p. 119-128. [0,333].

Straipsniai kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose

Žitkienė, Rima; Kazlauskienė, Eglė. The influence of the environmental factors to business development // KSI transactions on knowledge society : a publications of the Knowledge Society Institute. III international science conference “Knowledge society”. IV international science conference for young researchers “Technical science and industrial management”. Sofia : Knowledge Society Institute. ISSN 1313-4787. Vol. 1, 2010, p. 47-53. [M.kr. 04S]

Žitkus, Leonas; Žitkienė, Rima. Economic boundaries in global world : theoretical aspects and practical case of Lithuania // Meeting global challenges : working papers institute of international business university of Gdańsk. Sopot : Fundacja Rozwoju Universitetu Gdańskiego. ISSN 1230-6444. 2008, [T.] 25, p. 597-608. [M.kr. 03S]

Kazlauskienė, Eglė; Žitkienė, Rima. Knowledge Management in the Process of Trade Internationalization // KSI transactions on knowledge society : a publications of the Knowledge Society Institute. First international science conference „Knowledge society“. II international science conference for young researchers „Technical science and industrial management“. Sofia : Knowledge Society Institute. ISSN 1313-4787. Jan I, vol. 3, 2008, p. 113-118. [M.kr. 04S]

Kazlauskienė, Eglė; Žitkienė, Rima. Evaluation of catering enterprises network by the approach of inter-organisational relations // Meeting global challenges : working papers institute of international business university of Gdańsk. Sopot : Fundacja Rozwoju Universitetu Gdańskiego. ISSN 1230-6444. 2008, [T.] 25, p. 320-330. [M.kr. 04S]

Sekliuckienė, Jurgita [Seklickiene, Jurgita]; Vengrauskas, Vytautas; Žitkienė, Rima [Žitkiene, Rima]. A study of customers migration to new trading area: case of Vilnius, Lithuania // Scientific papers = Vedecké Listy / Faculty of chemical and food technology Slovak university of technology in Bratislava Department of management. Bratislava : Samostatné oddelenie manažmentu FCHPT STU. ISSN 1336-815X. 2007, Vol. III, no. 02 (06), p. 78-89. [M.kr. 03S]

Žitkienė, Rima; Konevas, Lionginas. Decision making in convenience store chain management // CRM 2007. Customer Relationship Management’0 : [elektroninis išteklius]. Pardubice : University of Pardubice, 2007. ISBN 9788073950156. p. 213-220. [M.kr. 03S]

Straipsniai ir tezės recenzuotoje konferencijų pranešimų medžiagoje

Žitkienė, Rima; Langvinienė, Neringa. Possibilities for Lithuanian international trade in services // Practice and research in private and public sector-11 : Ist International scientific conference : to consolidate researches of academicians and practitioners. May 5, 2011. [Elektrononis išteklius] / Mykolas Romeris University. Faculty of economics and finance management. – 1 elektron. opt. diskas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-7378. 2011, p. 354-360. [M.kr. 04S]

Minkutė, Raimonda; Žitkienė, Rima; Kunigėlienė, Dalia. The Analysis of the Importance of Students Practice during Their Studies : Case of the Study Programme in Business Administration // Games: Virtual Worlds and Reality : selected papers of ISAGA 2008 / Eds. E. Bagdonas, I. Patasiene. Kaunas : Technologija, 2009. ISBN 9789955256823. p. 249-255. [M.kr. 03S]

Žitkienė, Rima; Kunigėlienė, Dalia. Cложности сбора и обработки информационных потоков в сфере услуг // Логистика: современные тенденции развития : III международная научно-практическая конференция, 22, 23 апреля 2004 : тезисы докладов Санкт-Петербург, 2004. ISBN 5889964569. p. 62-66. [0,500].

Žitkienė, Rima; Kunigėlienė, Dalia. CRM imperatives in modern service society // CRM 2006 [elektroninis išteklius] : Customer Relationship Management’06, November 7-8, 2006, Lazne Bohdaneč, Czech Republic : proceedings of the conference / University of Pardubice; Technical University of Liberec. Pardubice : University of Pardubice, 2006. ISBN 8071949094. p. 282-291. [0,500].

Žitkienė, Rima. The motives for expansion of Lithuanian retailers // Moderne pristupy k manažmentu podniku = Modern Approaches to Corporate Management [elektroninis išteklius] : proceedings of the 15th international scientific conference, 8-9 September, 2005, Bratislava, Slovak Republic. Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, 2005. ISBN 8022722847. p. 625-630. [1,000].

Vengrauskas, Vytautas; Žitkienė, Rima. Formatation of new retail network in Snipiskes (Case of Lithuanian capital Vilnius) // The 13 th International EAERCD Conference on Research in the Distributive Trades [elektroninis išteklius], 29th of June – 1st of July 2005, Lund, Sweden. Lund : Lund university, 2005. p. [1-10]. [0,500].

Žitkienė, Rima. The trends of retail development in Lithuania // Haridus ja Majandus 2004: rahvusvahelise teaduskonverentsi materjalid, 6. mai 2004, Tallin. Tallin : Tallina Technikaulikool, 2004. ISBN 9985894669. p. 117-120. [1,000].

Žitkienė, Rima. The theoretical and practical aspects of retailing space development in Europe // Moderne Pristupy k Manažmentu Podniku : international scientific conference, 13-14 maj 2004, Bratislava, Slovenska Republika. Bratislava : Slovenska technicki univerzita v Bratislave, 2004. ISBN 8096918907. p. 462-467. [1,000].

Žitkus, Leonas; Žitkienė, Rima. Verslo saugumas kitų administravimo problemų kontekste // Verslas ir vadyba’97 : tarptautinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 1997 m. balandžio 29-30 d, medžiaga. Vilnius : Technika, 1997. p. 407-410. [0,500].

Kituose periodiniuose leidiniuose, vienkartiniuose straipsnių rinkiniuose ir kt.

Žitkienė, Rima; Konevas, Lionginas. Development of convenience store chains in Lithuania. A case of “Jotrungė” cooperative // Enterprise accounting and management under globalization: recent evidence from Poland and Lithuania / edited by I. Sobanska, L. Bagdonienė, Č. Christauskas, W.A. Nowak. Lodz : Lodz University Press, 2009. p. 173-185. [0,500].

Žitkienė, Rima. Mažmeninės prekybos internacionalizacijos veiksniai ir plėtros tendencijos ES šalyse // Transformacijos Rytų ir Centrinėje Europoje : žurnalo “Tiltai” priedas : mokslo darbai. Klaipėda : Klaipėdos universitetas. ISSN 1648-3979. 2003, nr. 13, t. 2, p. 543-552. [1,000].

Vengrauskas, Petras Vytautas; Žitkienė, Rima. Kauno miesto gyventojų prekybinio aptarnavimo sistemos įvertinimas // Socialiniai mokslai šiuolaikinei Lietuvai : mokslo darbai. Kaunas : Technologija, 1996. ISBN 9986134102. p. 64-67. [0,500].

Žitkienė, Rima. Prekybos tinklo pakankamumo nustatymo problemos // Socialiniai mokslai šiuolaikinei Lietuvai : mokslo darbai. Kaunas : Technologija, 1996. ISBN 9986134102. p. 68-70. [1,000].